Friday, 31 October 2014

രക്തപരിശോധനയ്‌ക്കു മുമ്പ്‌ ഓര്‍ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

രക്തത്തില്‍ പഞ്ചസാരയുടെയും കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെയും അളവ്‌ കൂടുതലുള്ളവര്‍ ഫാസ്റ്റിംഗ്‌ ബ്ലഡ്‌ ഷുഗറും ഫാസ്റ്റിംഗ്‌ കൊളസ്‌ട്രോളും പരിശോധിപ്പിക്കാറുണ്ട്‌. ഈ രോഗങ്ങള്‍ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്‌ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയും ഇതേ പരിശോധന ചെയ്യാറുണ്ട്‌. സാധാരണയായി രാവിലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഈ പരിശോധിക്കായി രക്തസാമ്പിള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ്‌. എന്നാല്‍, പിറ്റേന്നു രാവിലെ രക്തം പരിശോധിക്കാന്‍ കൊടുക്കണമെങ്കില്‍ തലേന്നു തന്നെ ചില മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. എങ്കില്‍ പരിശോധനാഫലം കൃത്യമായിരിക്കുകമെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ ഉറപ്പാക്കാം. ലാബില്‍ എത്തിയിട്ട്‌ രക്തസാമ്പിള്‍ കൊടുക്കാനാകാതെ തിരികെ പോരേണ്ട അവസ്ഥയും ഒഴിവാക്കാം.

1.      സാധാരണ ഗതിയില്‍ രക്തപരിശോധനയ്‌ക്കു മുമ്പുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ്‌ ടൈം 8-12 മണിക്കൂര്‍ ആകുന്നതാണ്‌ ഉത്തമം. ഇതുപ്രകാരം, പിറ്റേന്ന്‌ രക്തസാമ്പിള്‍ കൊടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയമനുസരിച്ച്‌ തലേദിവസത്തെ അത്താഴത്തിന്റെ സമയം ക്രമീകരിക്കണം. അതായത്‌ രാത്രിയില്‍ വളരെ വൈകി ആഹാരം കഴിക്കുന്നവര്‍ തലേന്ന്‌ വൈകിട്ട്‌ കുറച്ചു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാവുന്നതാണ്‌.
2.     സോഫ്‌റ്റ്‌ ഡ്രിങ്കുകളും ജ്യൂസുകളും ച്യൂയിംഗവും തലേന്ന്‌ കഴിക്കാതിരിക്കുക.
3.     ചായയും കാപ്പിയും ഒഴിവാക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്‌. അമിതമായി കാപ്പിയും ചായയും കുടിക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അവയുടെ അളവ്‌ തലേന്ന്‌ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത്‌ നല്ലതാണ്‌.
4.     ഫാസ്റ്റിംഗ്‌ സമയത്ത്‌ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു കൊണ്ട്‌ യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല. ദാഹമോ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ്‌.
5.     രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവര്‍, രക്തസാമ്പിള്‍ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്‌ വ്യായാമം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്‌ ഗുണകരം. വ്യായാമം ചെയ്‌താല്‍, രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവില്‍ വ്യതിയാനം വന്നേക്കാം. അതിനാല്‍ പരിശോധനഫലവും വ്യത്യാസപ്പെടാം.

6. രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഗുളികകള്‍ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ അതേക്കുറിച്ച്‌ ഡോക്‌ടറോട്‌ സംസാരിച്ച്‌ പരിശോധനാ ദിവസം ഗുളിക കഴിക്കുന്നതില്‍ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന്‌ മനസിലാക്കുക. (മിക്കവാറും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ഗുളിക കഴിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാറുണ്ട്‌.)

Thursday, 30 October 2014

Symptoms of a Heart Attack


The symptoms of a heart attack include:

• A crushing, squeezing, or burning pain, pressure, or fullness in the center of the chest; the pain may radiate to the neck, one or both arms, the shoulders, or the jaw. The chest discomfort lasts more than a few minutes. It can diminish in intensity and return.
• Shortness of breath, dizziness
• Nausea, heartburn, or upset stomach
• Sweating or feeling "the chills"
• A weak, fast pulse
• An irregular heart beat
• Cold, clammy skin, or a gray color to the face
• Fainting or loss of consciousness
• Fatigue

You may not feel all of these symptoms. Some people experience no symptoms -- this is called silent ischemia. Women may have different symptoms of a heart attack than men. They may not experience chest pain but have other symptoms, such as pain high in the abdomen, jaw, back, or neck or non-pain symptoms like shortness of breath or fatigue.

Call an ambulance Immediately About a Heart Attack if:
• You or someone else shows signs of a heart attack. Seek emergency help right away, without delay.
• Your angina (chest pain) no longer responds to medication. This may indicate that a heart attack is beginning.
• Your angina attacks become more frequent, prolonged, and severe. As angina worsens the risk of heart attack increases.

Call Your Doctor about a Heart Attack if:
You are taking aspirin to prevent heart attack and your stool appears black and tarry. This may indicate gastrointestinal bleeding and could be a sign that aspirin has thinned your blood too much, problems that can and should be corrected.

Wednesday, 29 October 2014

Arthritis


Rheumatic diseases are painful conditions usually caused by inflammation, swelling, and pain in the joints or muscles. Some rheumatic diseases, such as rheumatoid arthritis, happen when the immune system becomes hyperactive; the immune system attacks the linings of joints, causing joint pain, swelling, and destruction. Almost any joint can be affected in rheumatic disease. There are more than 100 rheumatic diseases but we'll focus on some of the common types. As cartilage of a joint wears down, this joint movement becomes painful or limited. Arthritis can be a normal part of ageing that can affect many different joints. However, it usually affects the knees, hips, lower back, neck, fingers, and feet.

The signs and symptoms of Arthritis, depending on the joints involved, include:
• Pain in joint
• Joint swelling
• Joint may be warm to touch
• Joint stiffness
• Muscle weakness and joint instability
• Pain when walking
• Difficulty gripping objects
• Difficulty dressing or combing hair
• Difficulty sitting or bending over

To diagnose arthritis, your doctor will ask about your medical history and symptoms and do a physical exam. Blood tests may help rule out other types of arthritis or medical problems. A joint fluid sample from an affected joint may also be examined to eliminate other conditions.

Usually by the time someone with Arthritis seeks treatment, there are changes visible on an X-ray of the joint. The X-ray may show narrowing of the joint space or the presence of bone spurs. In some cases, MRI(magnetic resonance imaging) may be done

Tuesday, 28 October 2014

John Salk and Polio VaccinationBorn on October 28, 1914 the American researcher and virologist joined a team working on a vaccine against polio in 1942 at the University Of Michigan School Of Public Health. He went on to head the Virus Research Lab at the University of Pittsburgh by 1947 and began preliminary testing of the polio vaccine in 1952. By 1951, Salk had determined that there were three distinct types of polio viruses and was able to develop a "killed virus" vaccine for the disease. The vaccine used polio viruses that had been grown in a laboratory and then destroyed.

Preliminary testing of the polio vaccine began in 1952. To start with, he had to sort the 125 strains of the virus. He found that they fell into three basic types and knew that a vaccine would have to include these three types to protect against all polio. One of the hardest things about working with polio virus was manufacturing enough to experiment with and to make vaccine production practical. Now Salk could speed up his research. Using formaldehyde, he killed the polio virus but kept it intact enough to trigger the body's response. On July 2, 1952, Salk tried a refined vaccine on children who'd already had polio and recovered. After the vaccination, their antibodies increased. He then tried it on volunteers who had not had polio, including himself, his wife, and their children. The volunteers all produced antibodies, and none got sick. In 1953 Salk reported his findings in The Journal of the American Medical Association. A nationwide testing of the vaccine was launched in April 1954 with the mass inoculation of school children and the results were amazing -- 60-70 percent prevention -- and Salk was praised to the skies. Higher production standards were adopted and vaccinations resumed, with over 4 million given by August 1955. The impact was dramatic: In 1955 there were 28,985 cases of polio; in 1956, 14,647; in 1957, 5,894. By 1959, 90 other countries used Salk's vaccine.

On April 12, 1955, the vaccine was declared a success and Salk, a miracle worker. Prior to the introduction of his vaccine, polio was second only to the atomic bomb as the greatest fear the American public harboured. The best known victim of polio prior to the introduction of the Salk vaccine was US President Franklin D. Roosevelt who was instrumental in funding the development of the vaccine.

Monday, 27 October 2014

Kidney StoneKidney stones (renal lithiasis) are small, hard deposits that form inside your kidneys. The stones are made of mineral and acid salts. Kidney stones have many causes and can affect any part of your urinary tract — from your kidneys to your bladder. Often, stones form when the urine becomes concentrated, allowing minerals to crystallize and stick together. Passing kidney stones can be quite painful, but the stones usually cause no permanent damage. Depending on your situation, you may need nothing more than to take pain medication and drink lots of water to pass a kidney stone. In other instances, surgery may be needed. Your doctor may recommend preventive treatment to reduce your risk of recurrent kidney stones if you're at increased risk of developing them again.

A kidney stone may not cause symptoms until it moves around within your kidney or passes into your ureter — the tube connecting the kidney and bladder. At that point, these signs and symptoms may occur:
 • Severe pain in the side and back, below the ribs 
 • Pain that spreads to the lower abdomen and groin 
 • Pain that comes in waves and fluctuates in intensity 
 • Pain on urination 
 • Pink, red or brown urine 
 • Cloudy or foul-smelling urine 
 • Nausea and vomiting 
 • Persistent urge to urinate 
 • Urinating more often than usual 
 • Fever and chills if an infection is present 
Pain caused by a kidney stone may change — for instance, shifting to a different location or increasing in intensity — as the stone moves through your urinary tract. If your doctor suspects you have a kidney stone, you may have diagnostic tests and procedures, such as: 
 • Blood tests: Blood tests may reveal too much calcium or uric acid in your blood. Blood test results help monitor the health of your kidneys and may lead your doctor to check for other medical conditions. 
 • Urine tests: Tests of your urine, such as the 24-hour urine collection, may show that you're excreting too many stone-forming minerals or too few stone-preventing substances. 
 • Imaging tests: Imaging tests may show kidney stones in your urinary tract. Options range from simple abdominal X-rays, which can miss small kidney stones, to high-speed computerized tomography (CT) that may reveal even tiny stones. Other imaging options include an ultrasound, a noninvasive test, and intravenous pyelography, which involves injecting dye into your arm vein and taking X-rays as the dye travels through your kidneys and bladder. 
 • Analysis of passed stones: You may be asked to urinate through a strainer to catch stones that you pass. Lab analysis will reveal the makeup of your kidney stones. Your doctor uses this information to determine what's causing your kidney stones and to form a plan to prevent more kidney stones.

Friday, 24 October 2014

Bill on Standardisation of Clinical Labs Awaits Nod


The Paramedical Council Bill is yet to get the government's green signal to be made a law.

"If the Bill becomes a law, a laboratory could function only with a licence from the respective local body and registration from the Paramedical Council."
- Dr. T. A. Varkey,
State president,
Medical Laboratory Owners' Association

The New Indian Express, Pg- 06, Kochi,
24th October, 2014

Bilirubin Test

A bilirubin test measures the amount of bilirubin
in a blood sample. Bilirubin is a brownish yellow substance found in bile. It is produced when the liver breaks down old red blood cells. Bilirubin is then removed from the body through the stool (feces) and gives stool its normal color. Total bilirubin and direct bilirubin levels are measured directly in the blood, whereas indirect bilirubin levels are derived from the total and direct bilirubin measurements. When bilirubin levels are high, the skin and whites of the eyes may appear yellow (jaundice). Jaundice may be caused by liver disease (hepatitis), blood disorders (hemolytic anemia), or blockage of the tubes (bile ducts) that allow bile to pass from the liver to the small intestine.
The bilirubin test is used to:
• Check liver function and watch for signs of liver disease, such as hepatitis or cirrhosis, or the effects of medicines that can damage the liver.
• Find out if something is blocking the bile ducts. This may occur if gallstones, tumors of the pancreas, or other conditions are present.
• Diagnose conditions that cause increased destruction of red blood cells, such as hemolytic anemia or hemolytic disease of the newborn.
• Help make decisions about whether newborn babies with neonatal jaundice need treatment. These babies may need treatment with special lights, called phototherapy. In rare cases, blood transfusions may be needed.

Adults should not eat or drink for 4 hours before a bilirubin test. No special preparation is needed for children before having a bilirubin test.

Tell your doctor if you:
• Are taking any medicines.
• Are allergic to any medicines.
• Have had bleeding problems or take blood-thinners, such as aspirin, clopidogrel (Plavix), or warfarin (Coumadin).
• Are or might be pregnant.
• Talk to your doctor about any concerns you have regarding the need for the test, its risks, how it will be done, or what the results will mean.

Tuesday, 7 October 2014

Traffic Light Blood Test for Detecting Liver Damage

Researchers from the University of Southampton, England talks about a new color-coded “traffic light” blood test, which they claim can more precisely diagnose the alcohol-related liver diseases in the patients.

Professionals added that liver cirrhosis and fibrosis in heavy alcohol drinkers are now easier to detect with the new blood tests and moreover, the results drawn are more accurate than the present diagnostic approaches.

Liver disease is considered as one of the most fatal diseases because its symptoms usually are noticed after liver failure leaving not much time for the professional to do anything big for the patient. But, by performing this simple test, detecting liver damage will become easier.

The test looks for substances in the blood, called procollagen-3 N-terminal peptide and hyaluronic acid, which are usually signs of liver damage. It also tests your platelet count. Platelets make up part of your blood, and a low platelet count can be a sign of liver damage.

After taking the test, people are ‘scored’ according to the results of their blood test. People who score zero are given a green light and are not thought to have any liver damage and are unlikely to die from liver disease over the next five years. People who score one are given an amber light, meaning there is at least a 50 in 100 chance of liver scarring (doctors call this fibrosis) with a higher chance of dying within five years. People who score 2 or more are given a red light, meaning they have fibrosis and may already have liver damage.

Issued in the British Journal of General Practice, the authors of the study said that the test will help the general practitioners, and primary care physician to early determine if high risk patients have liver damage or no.

രക്തത്തില്‍ വൈറ്റമിന്‍ ഡി കുറഞ്ഞാല്‍...


നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍കൂടി ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിലെ വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ അളവ്‌ എത്രയെന്ന്‌ എന്നെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ. `ഇല്ല' എന്നാകും നമ്മില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും മറുപടി. പരിശോധിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവയുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നമ്മുടെ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ഒരിക്കലും `വൈറ്റമിന്‍ ഡി' എന്ന്‌ കുറിച്ചുതരാത്തതുതന്നെയാകും പ്രധാനകാരണം. ഈ സാഹചര്യം മാറുകയാണ്‌. ഇന്ന്‌ ആരോഗ്യരംഗത്ത്‌, ആഗോളതലത്തില്‍ വൈറ്റമിന്‍ ഡിക്ക്‌ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ രക്തത്തില്‍ വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ അളവ്‌ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയ്‌ക്കും പ്രാമുഖ്യമേറി.

ഇന്ത്യയില്‍ 75% ആളുകളില്‍, വൈറ്റമില്‍ ഡിയുടെ അപര്യാപ്‌തയുണ്ടെന്ന്‌ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളും ഈ ഗണത്തിലാണോ? അതറിയണമെങ്കില്‍ രക്തപരിശോധനയല്ലാതെ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങളില്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ 200-ലധികം ജീനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രോ-ഹോര്‍മോണ്‍ ആണ്‌ വൈറ്റമിന്‍ ഡി. ശരീരത്തിലെ ഏതാണ്ട്‌ എല്ലാ ജീവകോശങ്ങളിലും വൈറ്റമിന്‍ ഡിയെ ആഗീരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന റിസപ്‌റ്ററുകള്‍ ഉണ്ടുതാനും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രക്തത്തില്‍ ആവശ്യത്തിനു വൈറ്റമിന്‍ ഡി ഇല്ലെങ്കില്‍ പലവിധത്തലുമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു കാരണമാകും. രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയും, ക്യാന്‍സര്‍ സാധ്യത കൂടും, മുടിയുടെ ആരോഗ്യവും വളര്‍ച്ചയും കുറയും, പേശികളുടെയും എല്ലുകളുടെയും ബലം കുറയും. ഗര്‍ഭിണികളില്‍ വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ അപര്യാപ്‌തത മൂലം ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനു വളര്‍ച്ചാവൈകല്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം, ഗര്‍ഭകാല പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാം.

ഒരാള്‍ക്ക്‌ വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കില്‍, ഈ ജീവകത്തെ വലിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന റിസെപ്‌റ്ററുകളുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും സ്വാഭാവികമായ പ്രവര്‍ത്തനം തകരാറിലാകും. ഇനി, വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ കൂടിയാലുമുണ്ട്‌ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. വൈറ്റമിന്‍ ഡി കൂടിയാല്‍ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാല്‍സ്യത്തിന്റെ അളവ്‌ കൂടും. അത്‌ ഹൃദയസ്‌തംഭനം, മൂത്രത്തിലെ കല്ല്‌ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും.
വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ കുറവ്‌ പലവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക്‌ വഴിയൊരുക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഇത്‌ ഒരു `യൂണിവേഴ്‌സല്‍ റിസ്‌ക്‌ ഫാക്‌റ്റര്‍' ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല്‍, മുതിര്‍ന്നവരില്‍ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിലും വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ അളവ്‌ പരിശോധിച്ച്‌ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്‌.

താഴെപ്പറയുന്ന രോഗങ്ങളോ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉള്ളവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും രക്തത്തിലെ വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ അളവ്‌ പരിശോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
1. പ്രമേഹം
2. ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്‌
3. അടുത്തകാലത്ത്‌ എല്ലുകള്‍ക്ക്‌ ഒടിവ്‌ സംഭവിച്ചവര്‍
4. എല്ലുകളുടെ ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ക്ക്‌ വിധേയരാകാനുള്ളവര്‍
5. അജ്ഞാതകാരണങ്ങളാല്‍ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നവര്‍
6. ഹൃദ്രോഗം
7. അമിതവണ്ണം
8. അമിതമായി പുകവലിക്കുന്നവര്‍